Yamaha

Yamaha FX-SHO
Motor Original (CV/Nm) RePro (CV/Nm) Precio
1.1 160 CV – 2005/09 160CV ⁄ NM CV ⁄ NM
Yamaha FX-SHO/FZS/FZR
Motor Original (CV/Nm) RePro (CV/Nm) Precio
1.8 255 CV – 2006/09 255CV ⁄ NM CV ⁄ NM
Yamaha VX110
Motor Original (CV/Nm) RePro (CV/Nm) Precio
1.1 110 CV – 2005/09 110CV ⁄ NM CV ⁄ NM